Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/klimakes/o-stigmiaios-logos

Ο στιγμιαίος λόγος