Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/klimakes/ta-mpoynker-ths-filias

Τα Μπούνκερ της Φιλίας