Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/klimakes/akatápaysth-epanakálypsh-ths-pragmatikóthtas

Ακατάπαυστη επανακάλυψη της πραγματικότητας