Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/klimakes/enothta-d-ex-libris

Σκόρπιες σημειώσεις εξ αντιγραφής (ενόψει των εκλογών)

Ενότητα Δ’: ex libris