Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/poiisi-kai-pezografia/afosiwsh-mikro-pantoym

Αφοσίωση, μικρό παντούμ