Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/hxhra-paromoia/oi-poihtes-h-fwnh-toys-ezra-pound

Οι ποιητές, η φωνή τους: EZRA POUND