Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/hartaki/to-xartaki-ths-silas-5

Το χαρτάκι της Σίλας, 5