Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/moysikh/vita-segreta-musica-segreta-madrigalia

Vita Segreta – Musica Segreta – Mαδριγάλια