Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/eikastika/peri-texnokritikhs

Περί τεχνοκριτικής