Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/metafrash/lighi-melani

«Λίγη μελάνη»