Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/biblia/moisiki-domatioi-se-elassona-klimaka-ghia-filosofia-kai-poiisi

Μουσική δωματίου σε ελάσσονα κλίμακα για φιλοσοφία και ποίηση