Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/pyxides/sikelianos-kai-kariotakis-me-olighi-apo-pop

Σικελιανός και Καρυωτάκης με ολίγη από ποπ

Τα πράγματα και η απώλειά τους*