Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/pyxides/soidan-me-apoghonois-ton-soyfi

Σουδάν: Με απογόνους των Σούφι