Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/pyxides/stigmiotopoi-2

Στιγμιότοποι, 2

Βραζιλία