Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/komiks/pshfides-myown-kai-istorias

Ψηφίδες μύθων και Ιστορίας