Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/poiisi-kai-pezografia/peri-paown

Περί παθών

Ο φόβος

Περί μνήμης

Περί χρόνου