Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/poiisi-kai-pezografia/oerinhs-nyktos

Θερινής νυκτός