Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/klimakes/o-pelekanidhs

Ο Πελεκανίδης