Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/theatro/h-oresteia-ws-kaooliko-drama

Η «Ορέστεια» ως καθολικό δράμα