Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/eikastika/visions-v-ideas-performances-2014-8

«Visions, V_ideas, Performances / 2014-8»

(ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, Β_ΙΝΤΕΟαΣ, ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙΣ/2014-8) [ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- A QUASI EVALUATION]

I. Προθέσεις, προβληματική

ΙΙ. Μαθήματα, ερωτήματα

ΙΙΙ. Συμμετοχή, υποστήριξη