Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/klimakes/sxama-aeide-oea

Σχάμα ἄειδε θεά

Τα μαθηματικά του Ιουλίου Βερν