Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/dokimio/-1

Μύθος υψωμένος σε δύναμη (Β΄μέρος)