Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/theatro/peri-tyflothtas-kai-oeatrikhs-skhnhs

Περί τυφλότητας και θεατρικής σκηνής