Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/klimakes/anakatatakseis-anatheoriseis

«Ανακατατάξεις, Αναθεωρήσεις»

{για την οπτική/εικονοσχηματική ποίηση}