Χάρτης 42 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-42/klimakes/lekseis-khoris-sarka

Λέξεις χωρίς σάρκα