Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/afierwma/siwphlo-hoos-lito-yfos

Σιωπηλό ήθος = λιτό ύφος