Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/klimakes/xarths-oalasshs

Χάρτης θαλάσσης