Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/metafrash/mia-ghinaika-sto-metopo-toi-metaksioy

Μια γυναίκα στο μέτωπο του μεταξιού