Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/tehnasmata/ethica-heroica-meizonelasson-dokimio

Ethica Heroica (Μειζονέλασσον Δοκίμιο)