Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/metafrash/kontakion-stayrwsimon-ta-3-prooimia-kai-oi-7-prwtoi-oikoi

Κοντάκιον σταυρώσιμον

Προοίμιον Ι

Προοίμιον ΙΙ

Προοίμιον ΙΙΙ

Οίκος Α΄

Οίκος Β΄

Οίκος Γ΄

Οίκος Δ΄

Οίκος Ε'

Οίκος Στ΄

Οίκος Ζ΄

Οίκος Η΄

Οίκος Θ΄

Οίκος Ι΄

Οίκος ΙΑ΄

Οίκος ΙΒ΄

Οίκος ΙΓ΄

Οίκος ΙΔ΄

Οίκος ΙΕ΄

Οίκος ΙΣΤ΄

Οίκος ΙZ΄

Οίκος ΙΗ΄