Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/biblia/titlos

Το μερίδιο του χρόνου που του δόθηκε