Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/dokimio/i-paighniwdis-omorfia-toi-pantoym

Η παιγνιώδης ομορφιά του παντούμ