Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/poiisi-kai-pezografia/poihmata

Ἀφροδίτη ἐν Ἀλασίᾳ & άλλα ποιήματα

Αφροδίτη εν Αλασία

Κυνέγειρος

Μόρος

Νοστέω