Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/pyxides/martios-sto-tokio

Μάρτιος στο Τόκιο