Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/tehnasmata/ethica-heroica-meizonelasson-dokimio

Ethica Heroica (Μειζονέλασσον Δοκίμιο)