Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/klimakes/sxama-aeide-oea

Έρως και επιστήμη

Σχάμα ἄειδε θεά