Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/klimakes/flertarontas-me-thn-pollaplothta-twn-kosmwn

Φλερτάροντας με την πολλαπλότητα των κόσμων

Σχάμα ἄειδε θεά