Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/hartaki/o-monologhos-tis-infantas

Ο μονόλογος της Ινφάντας