Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/klimakes/diakeimenikothta-kryptomnhsia-logokloph

Διακειμενικότητα, κρυπτομνησία, λογοκλοπή;