Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/selides-luis-sepoulveda/loyis-sepoylbeda

Στοιχεία και φωτογραφίες