Χάρτης 46 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-46/biblia/mia-aksioprosekti-liriki-foni

Μια αξιοπρόσεκτη λυρική φωνή