Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/metafrash/kontakion-eis-thn-kainhn-kyriakhn-kai-eis-ton-owman

Κοντάκιον εις την Καινήν Κυριακήν και εις τον Θωμάν

Οίκος Α΄

Οίκος Β΄

Οίκος Γ΄

Οίκος Δ΄

Οίκος Ε΄

Οίκος Στ΄

Οίκος Ζ΄

Οίκος Η΄

Οίκος Θ΄

Οίκος Ι΄

Οίκος ΙΑ΄

Οίκος ΙΒ΄

Οίκος ΙΓ΄

Οίκος ΙΔ΄

Οίκος ΙΕ΄

Οίκος ΙΣT΄

Οίκος ΙΖ΄

Οίκος ΙΗ΄