Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/hartaki/pws-eperasa-to-sabbatokyriakon

«Πως επέρασα το Σαββατοκύριακον»