Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/biblia/oimoi-legoysa

Οἴμοι, λέγουσα

Αγγελική Σιδηρά, «Οίμοι, λέγουσα», Κέδρος 2020