Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/klimakes/san-xafnoy-metamelhoentes

«Σαν ξάφνου μεταμεληθέντες»