Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/dokimio/yper-eparxias-apologhtikos

Υπέρ επαρχίας απολογητικός