Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/metafrash/ron-patzet-poihmata

Ρον Πάτζετ: 11 ποιήματα

Και αλήθεια

Λεπτό

Άνθρωποι

Ελπίδα

Πωλ Ελυάρ

Σκούπισμα

Ποίημα

Παραιτούμαι

Ο πλάνης

Χάικου