Χάρτης 46 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-46/afierwma/i-dinitiki-loghotekhnia

Η δυνητική λογοτεχνία

Το πρώτο μανιφέστο

Το δεύτερο μανιφέστο

Το τρίτο μανιφέστο