Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/theatro/skhnooesia-synorwn

Σκηνοθεσία συνόρων