Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/afierwma/ygkne-karbelis-xoylio-kortasar

Υγκνέ Καρβελίς - Χούλιο Κορτάσαρ